THAI - TAIWAN

เส้นทาง ไทย - ไต้หวัน

เพิ่มความสะดวก สบาย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น LUOMA GROUP 
เปิดเส้นทางไทย-ไต้หวัน ส่งตรง 2-7 วัน ถึงปลายทางไต้หวัน
ทางเครื่องบินโดยกำหนดบินทุกวันพุธ และ วันอาทติย์ ของทุกสัปดาห์

ทางเครื่องบิน 2-7 วัน (ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ส่งสินค้าเมื่อได้รับชำระค่าขนส่งแล้วเท่านั่น
  • ค่าบริการคิดจากน้ำหนักจริงหรือปริมาตร (ค่ามากกว่า)
  • การคำนวณปริมาณกล่อง : กว้างxยาวxสูง (cm) / 6,000
  • น้ำหนักทศนิยมจะถูกปัดขึ้นทุกกรณี
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • สำหรับรังนกขั้นต่ำ 2 กิโลกรัม
      – ตัวอย่างการคำนวณ  ขนาดน้ำหนักรังนก+ ขนาดน้ำหนักลัง(ตามปริมาตร กิโลกรัมละ 300 บาท)
         รังนก 2 กิโลกรัม   +   ขนาดลัง 3 กิโลกรัม =  5,000+900 = 5,900 บาท ที่ต้องชำระ