THAI - MYANMAR

ไทย-พม่า (ย่างกุ้ง)

เส้นทางประเทศไทยสู่พม่า เมืองย่างกุ้ง ส่งตรงทางรถถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยระยะเวลา 12-15 วัน (รวมระยะเวลารวมพิธีศุลกากรทั้งสองประเทศ 7–10 วัน) พร้อมส่งออกสัปดาห์ละ 2-3 รอบ 

ทางรถ 12-15 วัน (ขั้นต่ำ 650 บาท)

วิธีคำนวณ : กว้างxยาวxสูง / 5,000

ย่างกุ้ง กิโลกรัมละ 175 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขั้นต่ำ 650 บาท , ค่าเอกสาาร 20 บสม/ครั้ง
  • ทางรถ 12-15 วัน รอบส่งอาทิตย์ละ  2-3 ครั้ง
  • อัตราค่าบริการรวมภาษีแล้ว
  • ส่งตรงถึงปลายทางภายในเมมืองย่างกุ้งเท่านั่น
  • วิธีคิด คือ กว้างxยาวxสูง / 5,000