HONG KONG - THAI

เส้นทาง ฮ่องกง - ไทย

ตอบรับความต้องการในทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถเพื่อความต้องการของลูกค้าทุกคน เส้นทางฮ่องกง-ไทย ทางเครื่อวบิน 7-10 วันถึงกรุงเทพมหานคร

ทางเครื่องบิน 7-10 วัน (ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม 
  • ตัดรอบทุกวัน
  • อัตราค่าบริการรวมภาษีแล้ว
  • สิ่งของผิดกฎหมายไม่รับส่ง
  • ส่งถึงกรุงเทพมหานคร ค่าส่งต่อคิดตามจริง
  • หรือคิดตามปริมาตรคือ กว้าง x ยาว x สูง / 6,000 (หน่วยเซนติเมตร)