China-Thai

ทางรถ

ราคาค่าขนส่ง สินค้า ทางรถ ระยะเวลา 4-7 วัน

*ในกรณีจำนวนมาก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อัตราค่าขนส่งปกติ

อัตราค่าขนส่งปริมาณมาก (สินค้าทั่วไป)

ทางเรือ

ราคาค่าขนส่ง สินค้า ทางเรือ ระยะเวลา 12-20 วัน

*ในกรณีจำนวนมาก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อัตราค่าขนส่งปกติ

อัตราค่าขนส่งปริมาณมาก (สินค้าทั่วไป)

บริการตีลังไม้

LUOMA GROUP มีบริการตีลังไม้ที่ สาขากว่าโจว โดยอัตรค่าบริการเริ่มต้นที่ 30 หยวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดลังสินค้าของทางลูกค้า ซึ่งทางบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการตีลังไม้เพิ่มเติม ทั้งนี้ทางบริษัทแนะนำให้ ลูกค้าทุกท่านตีลังไม้ตั้งแต่ร้านค้าหรือโรงงาที่ส่งออกมา เพราะอย่าลืมว่ายังมีการขนส่งภายในประเทศจีนอยู่ เพื่อป้องกันการเสียหายตั้งแต่เริ่มส่งออกจากโรงงานหรือร้านค้า แต่ถ้าร้านค้าหรือโรงงานไม่มีบริการ ตีลังไม้ ก็สามารถติดต่อและแจ้งเรามาได้…